Forretningsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PINGO CONSULT

1. Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser udgør til enhver tid en integreret del af alle aftaler/kontrakter/leverancer indgået mellem Pingo Consult og køber, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med køber herom.

2. Tilbud
Tilbud er gældende i 1 måned fra den på tilbuddet angivne dato.

3. Priser
Alle priser i tilbud, ordrebekræftelser og købsaftaler er dagspriser baseret på de priser, der blev givet på tilbuds-eller ordrebekræftelsesdatoen. Priserne er endvidere anført ud fra evt. underleverandørers dagspriser. Pingo Consult forbeholder sig ret til at foretage reguleringer i de opgivne priser, hvis der forekommer ændringer i omfanget af den i tilbuddet aftalte opgave.

4. Levering
Opgivne leveringstider er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er aftalt og samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens gennemførelse foreligger.

Levering sker fra Pingo Consult i Silkeborg, som forbeholder sig retten til dellevering.

5. Leveringsforbehold
I tilfælde af sygdom hos Pingo Consult eller dennes evt. leverandører, som leverancen er afhængig af, samt i tilfælde af nedbrud af IT-systemer eller andre uforudsete udfordringer, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør levering, udsættes leveringen uden ansvar for Pingo Consult, så længe den pågældende hindring består.

6. Betaling
Betalingsbetingelserne: Betaling inden 8 dage fra fakturadato.

Fakturaer sendes som udgangspunkt pr. mail til køber. Hvis køber ikke har mulighed for at modtage fakturaer/kreditnotaer på mail påskrives et gebyr på kr. 300,- ekskl.moms pr. udskrift.

I tilfælde af manglende betaling er Pingo Consult berettiget til uden varsel at hæve aftalen og kræve erstatning for evt. tab.

Ved overskridelse af fakturaens forfaldsdato beregnes 1,5% i renter pr. måned, med mindre der foreligger anden aftale med køber.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, uden der foreligger en for begge parter tydelig aftale herom.

7. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Pingo Consult indtil hele købesummen er betalt.

8. Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks undersøge det leverede for at konstatere, om det er i kontraktmæssig stand. Reklamation over fejl og mangler skal ske skriftligt, og senest på den 5. arbejdsdag efter levering.

Købers forandring af eller indgriben i det solgte, uden Pingo Consults forudgående skriftlige samtykke, fritager Pingo Consult for enhver forpligtelse.

9. Ansvarsbegrænsning

Pingo Consult hæfter ikke for eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab forledt af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

10. Produktansvar
Pingo Consult kan kun pålægges et produktansvar, hvor gældende lovgivning, herunder produktansvarsloven, tilsiger dette.

11. Værneting og lovvalg
Alle eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Pingo Consults hovedforretningsområde.

12. GDPR (Persondataforordningen)
Som kunde hos Pingo Consult er du registreret i vores kundedatabase med dine persondata. Data om din person bliver derfor håndteret og er beskyttet af EU-forordningen om databeskyttelse (GDPR/Persondataforordningen). Når Pingo Consult behandler dine oplysninger, har vi fokus på anonymitet og fortrolighed overfor dig som kunde.

Vi sikrer at dine data, herunder relevante personlige kontaktdetaljer, kun bliver brugt i forbindelse med de formål, du er blevet præsenteret for. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.

Vi sikrer, at du efter forespørgsel kan få din data slettet og har mulighed, for at få fjernet specifik data, hvis du ønsker det. Den data, vi har om dig, er udelukkende til internt brug og vil ikke blive delt med uvedkommende eller brugt i andre sammenhænge uden forudgående aftale med dig.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som kunde, og for at kunne servicere dig bedst muligt, f.eks. med at sende dig relevante oplysninger, at registrere dine køb og betalinger, samt for at kunne levere de ydelser, du har efterspurgt.

Dine data opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Forretningsbetingelserne er opdateret den 24. januar 2020.